Podmínky


Kontakt na pořadatele závodu (OK1SKJ):   


OK1WC Memorial Contest Meeting na HAM RADIO 2024,
ve Friedrichshafenu, se koná v sobotu 29.6.2024 v 10 hodin,
místnost Bodensee.Vítek OK5MM, ok5mm@post.cz

HAM RADIO 2024Memoriál OK1WC - podmínky, platné od 1/4/2013

Přehled změn:

Datum Změna Důvod změny
12/11/2013 Byl přidán článek Poznámky. Řešení problému "souběh závodů".
24/1/2014 Článek Poznámky byl upraven. Specifikace byla upřesněna.
3/3/2014 MWC KV Změna doby trvání 6. ročníku MWC.
3/3/2014 MWC KV Změna vyhodnocení platná pouze pro 6. ročník.
3/3/2014 MWC KV: Změna času konání od 1/4/2014. Mění se na 1630 až 1729 UTC
3/3/2014 MWC VKV Od 1/4/2014 se MWC VKV ruší.
3/3/2014 MWC KV Upřesněna specifikace kategorii.
10/6/2014 MWC KV Změna ročního vyhodnocení.
1/5/2015 MWC KV - Zkrácení uzávěrky příjmu deníků. Zrychlení vyhodnocení.
30/1/2016 MWC - Ukončeno vydávání papírových diplomů. Ztracen tiskový SW.
22/3/2016 MWC - Pravidla pro souběh s jiným závodem. Pravidla upřesněna.
2/11/2017 MWC - Omezení účasti pořadatele Zrušeno od 1/1/2018
2/1/2018 MWC - Rozšíření používání technických pomůcek
30/5/2018 Doplněna Pravidla ochrany osobních údajů účastníků MWC Aplikace nařízení EU GDPR č. 2016/679
15/4/2020 Zrušeny kategorie SSB a MIXED Platnost od 1/5/2020
15/4/2020 Zařazena dlouhodobá soutěž o plaketu nadace OKDXF Pravidla soutěže jsou zde.
30/7/2020 Dlouhodobá soutěž o plaketu nadace OKDXF je zrušena. Technické důvody

Pravidla ochrany osobních údajů účastníků závodu Memoriál OK1WC (zkráceně MWC)

Tato pravidla jsou aplikací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 na radioamatérský závod Memoriál OK1WC (zkráceně MWC).

Pro vyhodnocení MWC se využívá volací značka, přidělená účastníkovi příslušnou národní autoritou (v ČR Českým telekomunikačním úřadem). Bez využívání tohoto údaje není účast v závodě možná. Volací značka se uchovává trvale ve všech údajích o výsledcích jednotlivých kol a ročníků závodu.

Pro komunikaci s účastníky MWC se uchovávají jejich elektronické adresy. Na přání účastníka může být po odeslání potvrzení o přijetí soutěžního deníku jeho elektronická adresa vymazána, účastník tím ale pozbývá možnost dostávat informace o chybách a o výsledcích vyhodnocení.

Z bezpečnostních důvodů se uchovávaj IP adresy, ze kterých účastník komunikoval s webem MWC.

Uvedená data jsou používána výlučně pro účely MWC a nejsou předávána třetím osobám ani nejsou využívána pro marketingové účely.

Účastník svou účastí v MWC prohlašuje, že s výše uvedenými pravidly souhlasí.

Podmínky závodu Memoriálu OK1WC (zkráceně MWC):

Datum a čas,
tolerance času
Každé pondělí od 1630 UTC do 1729 UTC.
QSO s údajem času mimo stanovený rozsah neplatí.
V deníku se uvádí čas UTC. Rozdíl údajů času QSO ve vlastním deníku a v deníku
protistanice může být nejvýše 3 minuty.
Druh provozu Pouze CW
Pásma 80m, 40m
Kmitočtové segmenty dle doporučení IARU.
Soutěžní kategorie
 • Jedno pásmo 40 nebo 80m (CATEGORY-BAND: 40M nebo CATEGORY-BAND: 80M):
   • Single-Op Single-Band CW QRP
   • Single-Op Single-Band CW LOW
 • Obě pásma 40 a 80m (CATEGORY-BAND: ALL):
   • Single-Op All Bands CW QRP
   • Single-Op All Bands CW LOW
 • Podle zvolené kategorie lze s jednou stanicí udělat až 2 platná spojení: 80m CW a 40m CW
 • Chybně nebo omylem deklarované kategorie SSB a MIXED budou automaticky převedeny na kategorii CW.
Max. výkon LOW: 100 W, QRP: 5 W.
Kategorie HIGH v tomto závodě není vypsána, deníky s touto kategorií jsou
hodnoceny pouze pro kontrolu.
Soutěžní kód RS(T) + pořadové číslo spojení, výjimky viz v odstavci Poznámky
Spojení s každou stanicí Jedno na každém pásmu
Cross-band spojení nejsou platná, mají bodovou hodnotu 0.
Použití technických pomůcek
(DX cluster, skimmer a pod.) a pomoci další osoby
Dovoleno. Kategorie ASSISTED není v tomto závodě vypsána a v deníku se neuvádí.
Sebeanoncování (self-spotting) není dovoleno. .
Použití
dálkového ovládání
Dovoleno. Všechny použité vysílací a přijímací antény se musejí nacházet
na jediném stanovišti, menším než kruh o průměru 1 km.
Platné spojení Platná jsou QSO, u nichž se shodují záznamy volacích značek, RST a čísel QSO
v obou denících a je dodržena tolerance času. QSO s unikátní stanicí neplatí.
Za unikátní se považuje stanice, která nezaslala deník a jejíž značka se v denících
účastníků vyskytuje méně než třikrát.
Viz rovněž Poznámky pod touto tabulkou.
Bodování 1 bod za platné QSO.
Násobiče (počítají se
pouze za platná spojení)
Poslední znak (písmeno A až Z, číslice 0 až 9) suffixu protistanice na každém pásmu.
Násobiče se v soutěžním deníku neuvádějí, vyhodnocovací program si je vyhledá sám.
Celkový výsledek Součet bodů za spojení x součet násobičů
Výsledek není třeba v deníku uvádět, vyhodnocovací program ho vypočítá sám.
Uzávěrka příjmu deníků Uzávěrka příjmu deníků je vždy v pátek, 06:00 UTC. Vyhodnocení následuje během pátku.
Upload deníků https://memorial-ok1wc.cz/index.php?page=logs S výjimkou skutečně neřešitelných případů prosím neposílejte deníky e-mailem, tato cesta je velice nespolehlivá.
Mnoho takto zaslaných deníků skončilo mezi spamem.
Deníky Deníky pouze ve formátu Cabrillo.
Za obsahovou i formální správnost deníku odpovídá účastník závodu.
Soutěž o plaketu OKDXF Soutěž je z technických důvodů zrušena.
Penalizace Informace viz zde.

Soutěž o plaketu nadace OK DX FOUNDATION je z technických důvodů zrušena

V průběhu každého ročníku bude vyhodnoceno, kdo udělal v jednom kole MWC nejvíce platných QSO. Vyhodnoceny budou jenom stanice, které udělají alespoň 100 platných QSO v kategorii CW LOW power nebo alespoň 50 QSO v kategorii CW QRP. V případě rovnosti počtů QSO bude použit dosažený počet bodů jako druhotné kriterium. Vítěz v každé kategorii obdrží plaketu, sponzorovanou nadací OK DX FOUNDATION. Prvním vyhodnocovaným ročníkem bude již tento ročník (2020).

Poznámky:

Souběh s jiným závodem

Souběhu s jinými závody se nelze vyhnout. Spojení se stanicemi z jiného závodu je možné v MWC uplatnit.

Jako přijaté čísloa spojení se v deníku uvede číslo, které protistanice vyslala a to jako jediná skupina číslic, která smí obsahovat pouze znaky 0 až 9 a žádné jine, ani lomítka nebo mezery.

 • Jestliže protistanice vyslala číselný kód, zapíše se tento kód jako přijaté číslo QSO.
 • Jestliže protistanice vyslala kód, složený z číslic a písmen, zapíší se pouze číslice z tohoto kódu jako přijaté číslo QSO.
 • Pokud protistanice vyslala kód, složený pouze z písmen, uveďte v deníku číslo 1 (jedna).

Příklady viz níže.

Pokud protistanice pošle svůj deník, bude vyhodnocovací program porovnávat shodnost číselných údajů. Pokud protistanice deník nepošle, použije se pravidlo pro vyhodnocení unikátních stanic.

Spojení s nesoutěžící stanicí

Při spojení s nesoutěžící stanicí, která nevyslala soutěžní kód se místo pořadového čísla spojení uvede 1 (jedna). Vyhodnocuje se podle pravidla pro unikátní stanice.

Příklady:

Kód, který vyslala
protistanice
Kód, zapsaný do deníku
MWC, možnost 1
Kód, zapsaný do deníku MWC, alternativní
možnost (potlačení nadbytečných nul zleva)
599 037 599 037 599 37
599 XYZ 157 599 157 alternativní možnost není
599 XYZ157 599 157 alternativní možnost není
599 XYZ 599 001 599 1
599 599 001 599 1
599 037 XYZ157 599 037157 599 37157
599 037/157 599 037157 599 37157
599 037 XYZ 157 599 037157 599 37157

Penalizace

Jediným způsobem penalizace účastníka Aktivity MWC je jeho diskvalifikace v příslušném kole. To může pořadatel aplikovat v případech hrubého porušení hamspiritu, těchto pravidel nebo předpisů pro provoz radioamatérských stanic, stanovených příslušnou národní autoritou.

Pořadatel může rovněž diskvalifikovat stanici, jejíž deník obsahuje větší počet chyb, poškozujících ostatní účastníky závodu.

Účastí v Aktivitě MWC se účastník zavazuje dodržovat tato pravidla a podřídit se rozhodnutím jejího pořadatele. Zasláním deníku účastník prohlašuje, že dodržel pravidla Aktivity MWC a veškeré předpisy pro provoz radioamatérských stanic, stanovené příslušnou národní autoritou.

Celkové pořadí

Celkové pořadí se v závodě MWC vyhodnocujue ročně. Roční vyhodnocení začíná se začátkem příštího ročníku a je založeno na výsledcích jednotlivých kol.Vyhodnocení se provede pro každou kategorii, ve které se účastník alespoň jednou za ročník závodu zúčastnil. Pro vyhodnocení platí všechna spojení, která splňují požadavky dané kategorie. Roční výsledek se určí jako součet nejvýše 25 nejlepších výsledků, kterých účastník během roku v této vybrané kategorii dosáhl.

Diplomy

Po skončení a vyhodnocení ročníku se pro každého účastníka MWC na základě celkového pořadí vygeneruje diplom v elektronické formě. Diplomy si účastníci mohou stáhnout z webu MWC.


Rozhodnutí pořadatele jsou konečná.Načteno nebo obnoveno 22/6/2024 v 11:33UTC, tj. 22/6/2024 v 13:33 českého místního času.
Sponzor webu a serveru: OK1THA, doménu darovala OK1DIS.

Powered by Zensys
© 2013-2024 OK1DIS & OK1NE & OK1SKJ